DCA

DUHUL ÎN EPOCA APOCALIPSEI
Cu privire la Duhul intensificat
de şapte ori şi Duhul finalizat

Astăzi, mulţi oameni sunt interesaţi de profeţiile din vechime privitoare la timpurile din urmă, şi probabil că cea mai mare atenţie este acordată ultimei cărţi a Bibliei, Revelaţia sau Apocalipsa. Un asemenea interes este justificat, deoarece ne aflăm într-adevăr în epoca Apocalipsei. Multe dintre lucrurile profeţite în această carte s-au întâmplat, ceea ce indică faptul că acest lucru este relevant pentru timpurile noastre. Dar majoritatea oamenilor sunt interesaţi de lucrurile neobişnuite şi supranaturale din această carte, şi din păcate ratează revelaţia principală care se găseşte în ea. Chiar primele cuvinte din această carte sunt: „Revelaţia lui Isus Cristos“ şi ele servesc ca un fel de titlu principal pentru întreaga carte. Cartea Apocalipsa nu este atât de mult un catalog de profeţii despre timpurile din urmă, cât o descoperire a lui Isus Cristos, care administrează universul şi încheie epocile pentru intrarea omului în eternitate.

Administraţia universală a lui Cristos este centrată pe mântuirea omului. Dar mântuirea pe care o oferă Cristos nu este doar o scăpare de lumea haotică pe care o stăpâneşte inamicul lui Dumnezeu sau de pedeapsa eternă pe care o provoacă neascultarea omului. Mai curând, omenirea se poate bucura de o mântuire întru viaţa eternă şi înspre gloria divină de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Cristos administrează toate lucrurile pentru ca noi, fiinţele umane păcătoase, decăzute, să ne putem împărtăşi din natura Sa divină (2 Pet. 1:4) şi să devenim fii ai lui Dumnezeu, aşa cum El Însuşi este Primul Fiu născut al lui Dumnezeu (Rom. 8:29).

Cristos este Dumnezeu, iar Dumnezeu este triunic. Deşi mentalitatea noastră limitată nu poate înţelege acest lucru, Dumnezeul acestui univers este un singur Dumnezeu în trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul (1 Cor. 8:4; Matei 28:19). Cristos Fiul a devenit un om, iar după o trăire omenească deplină şi perfectă, El a murit pentru păcatele noastre şi a înviat dintre morţi (1 Cor. 15:3-4). În înviere, umanitatea Sa de asemenea a fost desemnată Fiul lui Dumnezeu (Rom. 1:3-4), astfel încât El este Dumnezeu nu doar în divinitatea Sa, ci acum şi în umanitatea Sa. Ca un asemenea om-Dumnezeu glorificat şi înnobilat, El administrează universul pentru a-l aduce pe om la mântuire, adică pentru a-i conduce pe mulţi fii în glorie (Evr. 2:10).

În timp ce Cristos administrează, Duhul, cel de-al Treilea din Trinitatea Divină, duce la îndeplinire administraţia lui Cristos. Duhul este realitatea a tot ceea ce este Cristos pentru om (Ioan 15:26; 16:13); astfel, administraţia lui Cristos de a îndeplini mântuirea deplină a omului, ne este aplicată prin Duhul. În epoca Apocalipsei, Duhul este practicitatea lucrării lui Cristos de a ne mântui până în cel mai înalt grad, de a ne mântui întru glorie. Acest lucru se poate vedea în mod clar în capitolele al doilea şi al treilea ale cărţii Apocalipsa, unde sunt prezentate şapte epistole scurte către şapte biserici timpurii. Fiecare dintre aceste epistole Îl are ca autor pe Cristos, aşa cum indică în mod clar începutul fiecăreia; dar toate se încheie cu cuvintele: „Cine are o ureche, să audă ce le spune Duhul bisericilor“. Cristos vorbeşte, dar relatarea divină numeşte acest lucru vorbirea Duhului, deoarece Duhul Îl aduce pe Cristos Fiul şi-L aplică la om. Duhul este realitatea lui Cristos. Aşadar, funcţia Duhului în epoca Apocalipsei merită să fie analizată în întregime. O citire atentă a cărţii Apocalipsa scoate la iveală două aspecte extraordinare ale Duhului: Duhul intensificat de şapte ori şi Duhul finalizat.

Duhul intensificat de şapte ori

În primele câteva versete ale Apocalipsei, se face referire la Dumnezeul Triunic într-un mod deplin şi expresiv: „Har vouă şi pace de la Cel care este şi care era şi care vine   [adică Tatăl], şi de la cele şapte Duhuri care sunt înaintea tronului Său [adică Duhul], şi de la Isus Cristos, Martorul credincios, Primul născut dintre morţi şi Stăpânitorul împăraţilor pământului [adică Fiul]“ (1:4-5). Duhul din Apocalipsa nu este doar Duhul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, nici Duhul lui Isus Cristos din fragmentele de la începutul Noului Testament; mai curând, El este cele şapte Duhuri, adică Duhul intensificat de şapte ori. Mai târziu, aceste şapte Duhuri apar din nou: „Şi erau şapte lămpi de foc arzând înaintea tronului, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu“ (4:5). Aceste şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, simbolizează iluminarea şi cercetarea din partea Duhului intensificat de şapte ori. Epoca Apocalipsei este o epocă a întunericului, în care starea omului se degradează foarte mult şi în care inamicul lui Dumnezeu devine agresiv. Arderea şi căutarea Duhului intensificat de şapte ori este necesară, pentru ca Cristos să îndeplinească mântuirea deplină a omului. De fapt, în viziunea lui Cristos din Apocalipsa 5, citim că Cristos Mielul are „şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul“ (v. 6). Dacă punem împreună toate aceste perspective misterioase, Îl vedem pe Cristos ca Miel al lui Dumnezeu care ne răscumpără înapoi la Dumnezeu prin moartea Sa, şi-L vedem pe Duhul intensificat de şapte ori ca arderea şi căutarea lui Cristos, ca propriii Săi ochi trimişi pe tot pământul, pentru a îndeplini administraţia universală a lui Dumnezeu, care este centrată pe mântuirea deplină a omului. Noi, fiinţele umane, ne aflăm sub privirea arzătoare şi căutătoare a Duhului intensificat de şapte ori. El vine pentru a ne găsi; şi atunci când ne găseşte, El ne aduce la Dumnezeu şi-L aduce la noi pe Cristos, Mântuitorul nostru. El este „ochii“ lui Cristos, aducându-L pe Cristos la noi şi aducându-ne pe noi la Dumnezeu. În timp ce citeşti această broşură, tu te afli sub privirea Sa arzătoare; El caută să-L aducă pe Dumnezeu în tine şi pe tine în Dumnezeu.

Duhul finalizat

Administraţia lui Cristos pentru mântuirea deplină a omului, va izbuti. El este Dumnezeu, şi astfel posedă toată puterea şi autoritatea din univers (Mat. 28:18; Apoc. 12:10); El este de asemenea omul înnobilat şi glorificat, şi astfel este capabil să ne mântuiască până în cel mai înalt grad (Evr. 7:25). Duhul intensificat de şapte ori, ca realitate a acestui Cristos care administrează, Se mişcă în contact intim cu omul, aplicând mântuirea lui Dumnezeu la om şi asigurând succesul administraţiei lui Cristos. În cele din urmă, Dumnezeu va avea un grup de oameni care vor primi mântuirea Sa deplină şi vor intra în glorie împreună cu El. Chiar la sfârşitul Bibliei, la sfârşitul epocii Apocalipsei, Dumnezeul şi omul sunt „întreţesuţi“ în mod minunat, astfel încât Dumnezeu este pe deplin exprimat prin om, iar omul este pe deplin glorificat în Dumnezeu. În Apocalipsa 22:17, Dumnezeu şi omul rostesc o singură chemare — „Şi Duhul şi mireasa spun: Vino!“ — ceea ce indică faptul că cei din poporul ales, răscumpărat, regenerat şi transformat al lui Dumnezeu, au experimentat Duhul într-o asemenea măsură, încât sunt pe deplin una cu El.

Termenii Duhul şi mireasa se referă la două finalizări, una pentru Dumnezeu şi una pentru om. Dumnezeul Triunic — Tatăl, Fiul şi Duhul — a fost implicat pe deplin în mântuirea omului. Tatăl a plănuit această mântuire, i-a ales pe cei din poporul Său răscumpărat, şi Îşi distribuie viaţa divină pentru a-i regenera ca fii ai Săi. Fiul a devenit un om, a îndeplinit răscumpărarea celor din poporul ales al lui Dumnezeu şi-i aduce în fiizare împreună cu El. Duhul aplică răscumpărarea şi mântuirea lui Cristos, le dă credincioşilor viaţa divină a Tatălui pentru a-i face fii şi-i transformă, în Fiul, în numeroşi fii glorificaţi ai lui Dumnezeu. Astfel, Duhul este Dumnezeul Triunic care ajunge la om cu mântuirea lui Dumnezeu; Duhul este finalizarea Dumnezeului Triunic.

Mireasa este finalizarea omului, după mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om pentru ca acesta să-L exprime şi să-L reprezinte pe El (Gen. 1:26). Mântuirea lui Dumnezeu este pur şi simplu îndeplinirea acestui scop. Atunci când această mântuire se va realiza pe deplin, omul Îl va exprima pe Dumnezeu pe deplin. Dumnezeu şi omul vor fi uniţi împreună ca unul singur, cam în acelaşi mod în care soţul şi soţia sunt una. Aşadar, ţelul mântuirii lui Dumnezeu este acela de a-L face pe om mireasa lui Cristos. Astfel, în Apocalipsa 22:17, cei din poporul ales, răscumpărat, regenerat şi transformat al lui Dumnezeu, sunt numiţi în mod simplu mireasa.

La sfârşitul lucrării lui Dumnezeu în creaţia Sa, aceste două persoane finalizate — Duhul şi mireasa — vor forma un cuplu universal pentru eternitate. Printr-o asemenea căsătorie, Dumnezeu va fi pe deplin omogenizat cu omul şi exprimat de către om, iar omul va fi pe deplin înnobilat şi glorificat în Dumnezeu. Aceasta este lucrarea îndeplinită astăzi de către Duhul, în epoca Apocalipsei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.