DD

DUHUL DIVIN
Cu privire la Duhul lui Dumnezeu,
Duhul lui Iehova şi Duhul Sfânt

Ce este duhul? Noi toţi cunoaştem cuvântul duh şi toţi avem înţelegerea noastră proprie despre el. Din păcate, pentru mulţi, duhul este un termen imposibil de definit, însemnând ceva metafizic, ceva ce depăşeşte sfera celor cinci simţuri. În cea mai mare parte, omul modern ia în derâdere domeniul spiritual, preferând să atribuie asemenea lucruri credinţelor din culturile „neluminate“, din societăţile din trecut sau „primitive“. Acest lucru este deplorabil deoarece, aşa cum ne spune Biblia, „Dumnezeu este Duh“ (Ioan 4:24); Fiinţa Supremă este un Duh.

Dar ce vrea să spună Biblia atunci când afirmă că Dumnezeu este un Duh? Cuvântul nostru duh provine dintr-un cuvânt din latină care înseamnă „a respira“. Cuvintele pentru duh în limbile originale ale Bibliei, ebraică şi greacă, de asemenea provin din cuvinte care înseamnă „a respira“. Desigur, pentru existenţa omenească, respiraţia este cel mai important lucru. Faptul că Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuşi omenirii ca Duh, este semnificativ, deoarece prin acest lucru, El arată că este la fel de important pentru existenţa omului ca însăşi suflarea omului. Dar dintr-o altă perspectivă, Dumnezeu ca Duh este nespus de disponibil pentru om, la fel de disponibil ca însuşi aerul pe care omul îl respiră. Nimeni n-ar trebui să fie fără Dumnezeu, deoarece El este disponibil pentru toţi cei ce-L „respiră“.

Înţelegând faptul că Dumnezeu ca Duh este atât important, cât şi disponibil pentru om, ar trebui să analizăm ce spune Biblia despre Dumnezeu Duhul. Revelaţia din Biblie privitoare la Dumnezeu Duhul, nu este doar doctrină pentru filozofii religiei; ea este mai mult vestea cea bună a disponibilităţii lui Dumnezeu pentru om. Dumnezeu este Fiinţa Divină şi Dumnezeu este Duhul disponibil; aşadar, natura divină a lui Dumnezeu este disponibilă, pentru ca omul să se împărtăşească din ea. Aşa cum a spus apostolul Petru, noi, cei ce credem în Cristos, putem  „deveni părtaşi ai naturii divine“ (2 Pet. 1:4). Acest lucru are loc doar prin Dumnezeu ca Duhul Divin.

În Biblie se face referire la Dumnezeu Duhul în mai multe moduri, dar aici trebuie să  analizăm doar trei dintre aceste titluri, pentru a vedea disponibilitatea lui Dumnezeu. Aceste trei titluri se referă toate la El ca Duhul Divin, dar ele ne arată în mod specific un aspect al fiinţei Sale care este de o mare semnificaţie şi de o mare importanţă pentru om. Printre numeroasele Sale titluri din Biblie, Duhul Divin este numit Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Iehova şi Duhul Sfânt. Aceste trei titluri ne spun multe despre modul în care Dumnezeu intenţionează să Se relaţioneze cu omul, şi astfel merită atenţia noastră.

Duhul lui Dumnezeu

Conform revelaţiei din Biblie, Dumnezeu este triunic; adică Dumnezeu este în acelaşi timp unul şi trei. Acest lucru depăşeşte înţelegerea omenească, aşa cum cu siguranţă ar trebui să fie Dumnezeu. Există doar un singur Dumnezeu (Deut. 6:4; 1 Cor. 8:4), dar El este Tatăl, Fiul şi Duhul (Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14). Aceste distincţii nu sunt o complexitate teologică, ci realitatea divină. Tatăl este Dumnezeu ca sursă în Trinitate, Fiul este Dumnezeu ca expresie a Trinităţii, iar Duhul este Dumnezeu ca transmitere şi concretizare a Trinităţii. Dumnezeu nu este doar o Fiinţă existentă prin Sine Însuşi, ci în mod uimitor, Fiinţa Divină care se face pe Sine disponibilă pentru noi, creaturile Sale, ca Duh. Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu care ajunge la noi şi care ni Se aplică în calitate de porţie şi resursă a noastră de alimentare.

Termenul Duhul lui Dumnezeu este o denumire obişnuită a lui Dumnezeu în Biblie, dar el este folosit în principal în Vechiul Testament. Chiar la începutul Bibliei, găsim Duhul lui Dumnezeu în creaţia lui Dumnezeu: „Şi pământul era pustiu şi gol; şi întuneric era peste suprafaţa adâncului. Şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca peste suprafaţa apelor“ (Gen. 1:2). Atunci când Dumnezeu a început să restaureze universul din starea sa haotică, El S-a mişcat ca Duhul lui Dumnezeu. Termenul Duhul lui Dumnezeu apare pe parcursul întregului Vechi Testament, referindu-se, în fiecare caz, la Dumnezeu care vine la om şi Se aplică pe Sine Însuşi la situaţia omului.

În Noul Testament, cazurile în care apare titlul Său Duhul lui Dumnezeu, se referă şi mai explicit la aplicarea divinităţii Sale la situaţia omului. El este Duhul lui  Dumnezeu deoarece este Duhul Fiinţei Divine, aducând omului divinitatea Sa şi aplicând-o la situaţia omului. Apostolul Pavel spune: „Dar voi nu sunteţi în carne, ci în duh, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi“ (Rom. 8:9). Cei ce cred în Cristos, nu mai sunt doar carne, ci sunt acum spirituali, aşa cum Dumnezeu este spiritual, deoarece Duhul lui Dumnezeu — Duhul care le aduce esenţa divină — locuieşte în ei. Acest lucru singur este un fapt fericit: Duhul lui Dumnezeu, în calitate de Cel ce aduce omului esenţa divină, îl ridică pe om din statutul carnal şi-l face părtaş al naturii divine a lui Dumnezeu.

Duhul lui Iehova

În Vechiul Testament, există o altă denumire specifică a lui Dumnezeu ca Duh: Duhul lui Iehova. (Cele mai multe traduceri englezeşti redau acest termen prin „Duhul DOMNULUI“,  cu cuvântul DOMNUL în majuscule mici.) Iehova, care înseamnă „Eu sunt Cine sunt“, este numele personal al lui Dumnezeu care i-a fost revelat lui Moise, înainte ca copiii lui Israel să fie scoşi din Egipt de către Dumnezeu. Doar cei aleşi de Dumnezeu şi aflaţi în legământ cu El, Îl cunoşteau ca Iehova. Aşadar, Iehova Îl desemnează pe Dumnezeu în relaţia Sa personală cu poporul Său ales, iar Duhul lui Iehova Îl desemnează pe Dumnezeu în calitate de Duhul care vine la om, în acea relaţie personală. Profetul Isaia a vorbit despre odihnirea Duhului lui Iehova peste viitorul Mesia, peste Cristosul viitor, atunci când va veni să restaureze Israelul, poporul Său ales (11:1-16).  În calitate de Duh al lui Iehova, Dumnezeu este şi mai intim cu poporul Său decât ca Duh al lui Dumnezeu. Ca un asemenea Duh, El nu este doar Duhul Divin, ci şi Duhul a tot ceea ce este Dumnezeu, dat ca legământ celor din poporul Său ales şi aplicat lor. Pe lângă toate acestea, în calitate de Duh al lui Iehova, Dumnezeu ajunge la om şi Se aplică pe Sine Însuşi omului ca porţie şi resursă a sa.

Duhul Sfânt

Poate cel mai minunat titlu al lui Dumnezeu Duhul este Duhul Sfânt. Acest titlu apare în mod exclusiv în Noul Testament. (Cele trei cazuri în care apare Duhul Sfânt în Vechiul Testament — Ps. 51:11; Isaia 63:10 şi 11 — pot fi traduse mai corect „Duhul Sfinţeniei“.) Duhul Sfânt este menţionat pentru prima oară atunci când Dumnezeu a intervenit pentru a-l pregăti pe înaintemergătorul Domnului Isus, Ioan Botezătorul (Luca 1:35) şi pentru a pregăti un trup pentru Domnul Isus (Luca 1:35). Aşadar, Duhul Sfânt este legat de încarnarea lui Dumnezeu în om.

De multe ori noi ne gândim la sfinţenie ca fiind o pioşenie religioasă; dar aplicată la Dumnezeu, sfinţenia este atributul unic al lui Dumnezeu care-L separă de orice altceva. Doar Dumnezeu este sfânt (Apoc. 15:4), deoarece El este unic în ceea ce este. Orice lucru din univers are ceva în comun cu toate celelalte lucruri; toate lucrurile sunt cel puţin create de Dumnezeu. Dar Dumnezeu este unic. Ceea ce-L face unic este sfinţenia Sa. Duhul Sfânt este Dumnezeu Duhul care vine la om pentru a aplica natura divină sfântă a lui Dumnezeu la om, ca astfel omul să poată fi sfânt, aşa cum este Dumnezeu. În încarnarea lui Cristos, Dumnezeu a devenit om prin Duhul Sfânt. Omul-Dumnezeu Isus Cristos a fost numit în mod frecvent Cel Sfânt (Ioan 6:69; Fapte 2:27; Marcu 1:24; 1 Pet. 1:15) deoarece, fiind conceput şi născut din Duhul Sfânt (Mat. 1:20), El de asemenea era sfânt. Duhul Sfânt este activ în credincioşi, aprovizionându-i cu natura lui Dumnezeu şi făcându-i şi pe ei sfinţi. Apostolul Pavel vorbeşte despre intenţia lui Dumnezeu de a-i face pe credincioşi sfinţi, atunci când scrie: „El ne-a ales […] ca să fim sfinţi, […] predestinându-ne la filiaţie“ (Efes. 1:4-5). Cei ce cred în Cristos au fost aleşi să fie sfinţi, adică să aibă viaţa divină şi natura sfântă a lui Dumnezeu, şi astfel să fie fiii lui Dumnezeu.

Dumnezeu este disponibil ca Duhul pentru toţi cei ce cred în Cristos şi se pocăiesc de păcatele lor. El este la fel de disponibil ca aerul pe care-l respirăm şi doreşte să-i facă pe oameni sfinţi aşa cum El este sfânt. Atunci când ne deschidem Lui ca Duhul Sfânt, El intră în noi şi ne aduce viaţa divină a lui Dumnezeu, regenerându-ne şi dându-ne natura Sa sfântă, ca să fim ca El.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.